การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินและรับรอง TEMSA

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริการแการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Thai Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA) ณ ห้องประชุมมงกุฏเงิน ชั้น 2 โรงแรมโฆษะขอนแก่น จัดขึ้นโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายแพทย์อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ขอนแก่นและผู้อำนวยการบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี

การประชุมจัดขึ้นเพื่อ นำเสนอความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน TEMSA เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจังหวัดขอนแก่น มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีความประสงค์ขอรับการประเมินและรับรอง จำนวน 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลชุมแพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลสาวะถี