การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ รุ่นที่ 1

วันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ได้มีตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอต กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

ตามประกาสคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.2564 ซึ่งกำหนดให้หน่วยปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ กพฉ กำหนด จึงได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ รุ่นที่ 1 ขึ้นดังวันที่กล่าวมาข้างต้น