คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

คุณสมบัติทั่วไป

1.ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
3.ผ่านการปฏิบัติงานและได้รับประกาศนียบัตรตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา 1 ปี
4.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

ลักษณะต้องห้าม

1.เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อการฝึกอบรมตามกฎ กพ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
2.เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ ระเบียบอื่น
3.เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องทางศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
4.เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
5.เป็นบุคคลผู้เคยจำคุกด้วยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
6.เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษวินัยร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
7.เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานหรือฝึกอบรม
8.เป็นผู้เคยสิ้นสุดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลขอนแก่นโดยไม่เข้าเกณฑ์การสิ้นสุดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโดยไม่มีความผิด

คุณสมบัติเฉพาะ

1 เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉินจากแพทยสภา หรือจากสถาบันในต่างประเทศที่ วฉท. รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา
2 เป็นผู้รับการฝึกอบรมระดับชั้นสุดท้ายในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทั้งนี้กรณีที่สอบวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินไม่ได้ จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม