งานประชุม EMS Day ประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 หน่วยอำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมประชุม EMS Day ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ให้บุคลากรการแพทย์ทุกระดับ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุสามารถให้บริการผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน