งานปัจฉิมนิเทศ MSU PARAMEDIC Students

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี อาคารพระเทพ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว