นำเสนอความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน TEMSA

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริการแการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Thai Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA) ณ ห้องประชุมประมุข อาคารสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น

การประชุมจัดขึ้นเพื่อ นำเสนอความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน TEMSA เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน