บุคลากร

นพ.พรเลิศ ปลื้มจิตต์มงคล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.พรเลิศ ปลื้มจิตต์มงคล
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

พญ.ณฤดี ศรีแสง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

พญ.พรทิพา ตันติบัณฑิต
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นพ.กิติชัย โพธิ์ดม
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

พญ.รัตติยา บรรจุงาม
นายแพทย์ชำนาญการ

พญ.ปิยฉัตร ศศิภัทรพงศ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

พญ.พิมพ์ชนก ปัดตาลาคะ
นายแพทย์ชำนาญการ

พญ.ณญาวดี กวีนัฐยานนท์
นายแพทย์ชำนาญการ

พญ.กฤษณา  วีระวัฒนตระกูล
นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.รัฐพล จันทร์สม
นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.วิโรจน์ รุ่งทรัพย์ไพบูลย์
นายแพทย์ชำนาญการ


นพ.ไชยโย มโนคุัน
นายแพทย์ชำนาญการ


นางสาวสาคร ศรีลาวงค์
นักวิชาการการศึกษา


นางธนาภา ชัยสงคราม
เลขานุการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน


นางสาวสายไหม ผ่านวงษ์

เลขานุการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน