ปฐมนิเทศนิสิต PARAMEDIC ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มาขึ้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงพยาบาลขอนแก่น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสิรินธร โดยมี นพ.พรเลิศ ปลื้มจิตต์มงคล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พาราเมดิก พยาบาล และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วม