ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

          ตามที่ได้มีการประกาศกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ นั้น

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ดังต่อไปนี้

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์)
  • ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
  • กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์
  • วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ ชั้น ๔ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ขอนแก่น 2566