ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

หมายเหตุ*  กำหนดปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ทั้ง 2 ตำแหน่ง ในวันศุกที่ 26 สิงหาคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินอาคารสิรินธร ชั้น 5 โรงพยาบาลขอนแก่น

อ่านประกาศ