ประชุมเชิงปฏิบัติการ ““การพัฒนาคุณภาพหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Thai Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA) จังหวัดขอนแก่น”

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7

หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Thai Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA) จังหวัดขอนแก่น” โดยมีนายแพทย์อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุม

โดยมีวาระการประชุมกล่าวถึงหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินนำร่องที่ขอรับการประเมินรับรองคุณภาพ จำนวน 5 หน่วย ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น รโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชุมแพ เทศบาลตำบลท่าพระ และเทศบาลตำบลสาวะถี ได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำรายงานการประเมินและเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน
หน่วยปฏิบัติการทั้ง 5 หน่วย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเติมเต็มในส่วนที่ยังเป็นโอกาสพัฒนา ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน (internal surveyor) ให้ข้อเสนอแนะในมุมมองที่กว้างขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของหน่วยปฏิบัติการ มีการกำหนดแผนการเยี่ยมสำรวจภายในของแต่ละหน่วย และกำหนดวันยื่นขอรับการประเมิน ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565