ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566 ซึ่งเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในแง่ประสิทธิภาพประสิทธิผล การทำงานแบบมีส่วนร่วมและการสร้างความโปร่งใส ซึ่งรางวัลเลิศรัฐช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรภาครัฐในการขับเคลื่อนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีให้แก่ราชการ ในปี 2566 นี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้พิจารณาผลงานและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประเภท นวัตกรรมการบริการ ระดับดี แก่โรงพยาบาลขอนแก่น ในผลงาน การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินระยะก่อนถึงโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีและการอำนวยการตรงทางการแพทย์ ซึ่งดำเนินโครงการโดยศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 7 กันยายน 2566 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมี นายแพทย์ธนนิตย์ สังคมกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์ และทีมการแพทย์ฉุกเฉินเข้าร่วมรับรางวัล

ประกาศผลรางวัลเลิศรัฐ 2566