รายนามศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

รุ่นที่ 1 (เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ. 2547)     

พญ.ณฤดี ศรีแสง (เย็นเสนาะ)   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น email: [email protected]

รุ่นที่ 2 (เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ. 2548)

นพ.เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น email: [email protected]

รุ่นที่ 3 (เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ.2549)   

นพ.วิจิตร  ประภาสพงษ์    ประกอบธุรกิจส่วนตัว   email: [email protected]

รุ่นที่ 4 (เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ.2550)

นพ.รัฐระวี  พัฒนรัตนโมฬี   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น email: [email protected]

นพ.วีรศักดิ์  พงษ์พุทธา   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น email: [email protected]

พญ.มธุรส  บูรณศักดา   สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น email: [email protected]

รุ่นที่(เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ.2551)

พญ.พรทิพา  ตันติบัณฑิต   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  จ.ขอนแก่น email: [email protected]

นพ.สันติ ทรัพย์ภิญโญ   โรงพยาบาลกรุงเทพ   email: [email protected]                                    

รุ่นที่ 6 (เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ.2552)

นพ.อนันตเดช  วงศรียา   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม email: [email protected]

นพ.ศุภฤกษ์  สัทธาพงศ์   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา email: [email protected]

นพ.ประวีณ  จันจำปา  โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ.ขอนแก่น email: [email protected]

พญ.ภัทรา  เจริญทรัพย์  โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ.ขอนแก่น email:  [email protected]

รุ่นที่ 7 (ไม่มีแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ.2553) 

รุ่นที่ 8 (เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ.2554)

พญ.รัตติยา  บรรจุงาม   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น email: [email protected]

รุ่นที่ 9 (เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ.2555)

นพ.เอกวัฒน์  ศรีภูมิสวัสดิ์   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลย จ.เลย email: [email protected]

พญ.ปิยฉัตร  ศศิภัทรพงศ์ (ดวงดี)  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น email: [email protected]

พญ.รวีวรรณ  ธเนศพลกุล   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา email: [email protected]

รุ่นที่ 10 (เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ.2556) 

นพ.วิศวะ  ปานศรีพงษ์  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  email: [email protected]

นพ.สมบูรณ์  สิริทองสาคร  โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร  email: [email protected]

นพ.เอกภักดิ์  ระหว่างบ้าน  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี email: [email protected]

รุ่นที่ 11 (เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ.2557) 

นพ.อุกฤษณ์ เหลืองเพชราภรณ์  โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ.ขอนแก่น  email: [email protected]

พญ.อาสาฬห์ ประภาธรรม    โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จ.ขอนแก่น  email: [email protected]

นพ.กร  โชติชัยสถิต   email: [email protected]

พญ.พิมพ์ชนก ปัดตาลาคะ  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น   email: [email protected]

นพ.กิตติชัย โพธิ์ดม  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น  email: [email protected]

นพ.เจนวิธ ประเสริฐศิริวัฒน์   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร email: [email protected]

รุ่นที่ 12 (เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ.2558) 

นพ.รัฐพล จันทรสม  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  email: [email protected]

พญ.รสกร คล้ายอ่างทอง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.นวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร email: [email protected]

พญ.ศิริลักขณา  รูขะจี  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  email: [email protected]

พญ.นิสาชล แซ่เล้า   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี  email: [email protected]

พญ.วลัยลักษณ์ สายธนู    กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  จ.อำนาจเจริญ email: [email protected]

พญ.พัทนียา บุตรอ่อน    โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี email: [email protected]

รุ่นที่ 13 (เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ.2559) 

นพ.ณัฐพงษ์ เขียวค้า  ประกอบธุรกิจส่วนตัว

นพ.ศราวิน ทองรอง  ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 นพ.ณัฐพล ตรีทิพย์สถิตย์  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี   

พญ.มัลลิกา บุญยัง  โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่  

รุ่นที่ 14 (เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ.2560) 

พญ.กุสุมา ศรีธรรมมา  โรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

พญ.ธีราภรณ์ ฉายาวุฒิพงศ์   โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี 

พญ.วฤณ พวงภู่ โรงพยาบาลสิรินธร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.ขอนแก่น

พญ.ภาสินี พันธุสุนทร  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศีรษะเกษ

พญ.ฐิติมา ประเสริฐ   โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น

พญ.กนกอร เทียบดอกไม้   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

พญ.กฤษณา รัตนวงศ์  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

นพ.วิโรจน์ รุ่งทรัพย์ไพบูลย์  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

รุ่นที่ 15 (เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ.2561) 

พญ.กฤษฎา จันทะดวง  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

พญ.ปภินพิทย์  แก้วนา   โรงพยาบาลบรบือ จ.มหาสารคาม

พญ.รัชฎา จันทะสี   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลย จ.เลย

นพ.ไชยโย มโนคุ้น    กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

พญ.ทิพย์วรรณ  ทำนา   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น

พญ.ไพรพนา วงศ์รัศมีเดือน   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย

พญ.ปารณัท พรมศิริ  โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

นพ.รวินท์ วาณิชยชาติ   โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ

รุ่นที่ 16 (เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ.2562) 

นพ.ดนัยณัฏฐ์ เจริญภาณุพงษ์   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย

นพ.ธราเวช น้อยสอาด   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร

นพ.ธีรกานต์ เจริญไชย  โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น

นพ.ธีรวัฒน์ ไชยรักษ์  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

นพ.ปฏิภาณ ทองศรี  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองคาย จ.อุดรธานี

นพ. จารุกิตติ์ นันทประพิณ  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

พญ.นุสสรา วีสูงเนิน  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี

พญ.ภัทรนันท์ พูลทอง  โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี

รุ่นที่ 17 (เข้ารับการฝึกอบรมปี พ.ศ.2563) 

พญ.พรกมล แสนปุย  โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น

พญ.จุฬารัตน์ ศรีสิทธิประภา  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย

พญ.ฉัตรสุดา ดวงดี  โรงพยาบาลบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

พญ.ทิพย์สุดา ระหงษ์  โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

พญ.ปารวี นวลประเสิรฐ โรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

พญ.ธิดาวรรณ ยวงสุวรรณ์ โรงพยาบาลยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

พญ.โชติกา เจษฎาวิสุทธิ์ โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี

นพ.เฉลิมพล มาลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี