วิธีการคัดเลือก

วิธีการคัดเลือกดำเนินการโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยใช้แบบประเมินหรือวิธีอื่นตามมติของคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่นโดยต้องประกาศให้ผู้สมัครทราบโดยทั่วไปก่อนวันประกาศรับสมัครทั้งนี้มีการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมข้อ ก.และ ข.

หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้ เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปตามหลักการและความเป็นมาของ พันธกิจ จึงได้กำหนดการให้ความสำคัญแก่ผู้มีต้นสังกัดตามลักษณะโรงพยาบาลต้นสังกัดตามลำดับดังนี้

1. โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหรือมีศักยภาพเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาเป็นลำดับแรก

2. โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่มีศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นลำดับถัดจาก (1)

3. โรงพยาบาลหรือสถาบันที่เป็นที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เป็นลำดับถัดจาก (2)

4. โรงพยาบาลระดับรองลงมา เช่น โรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ ๗,  โรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น เป็นลำดับถัดจาก (3)

5. กรณีผู้ไม่มีต้นสังกัดให้พิจารณาคุณสมบัติเป็นลำดับถัดจากผู้มีต้นสังกัดดังกล่าวข้างต้น

เกณฑ์การตัดสิน

ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

1.ด้านความรู้ ได้แก่ ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาในรายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง การตอบคำถามจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์ (Knowledge of medicine) และความรู้ทั่วไป (General knowledge) จากคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

2. ด้านพฤติกรรม ประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมได้แก่ ข้อมูลจากหนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร ข้อมูลจากหนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม และกิจกรรมที่เข้าร่วม (Curriculum vitae) ของผู้สมัคร และ การประเมินบุคลิกภาพโดยรวม (Personality), วุฒิภาวะรวมการแสดงอารมณ์ (Maturity include emotion) และทักษะการสื่อสาร (Communication skill include skill for teaching) จากการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

3. ด้านเจตคติ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า ได้แก่ การตอบคำถามด้านความคิดสร้างสรรค์, การตัดสินใจแก้ปัญหา (Reasonable include creative thinking, problem solving ability) และการยอมรับข้อจํากัดของตนเอง (Self-appraisal include open-mindedness)จากการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน