วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นกลุ่มงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน ด้านบริการทั้งระยะก่อนถึงโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล เป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัยระดับสากล และเป็นต้นแบบของงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย ที่ประชาชนยอมรับและบุคลากรภาคภูมิใจ

พันธกิจ

มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ให้การดูแลระยะก่อนถึงโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล เป็นต้นแบบทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ผลิตและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ภารกิจ

เป็นต้นแบบการให้บริการผู้ป่วยวิกฤตและการให้การดูแลระยะก่อนถึงโรงพยาบาลและในโรงพยาบาลของประเทศไทย
มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการแก้ไขภาวะวิกฤติของผู้ป่วยและจัดเตรียมเพื่อส่งต่อให้แพทย์เฉพาะทาง
ร่วมกับแพทยสภาและวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ
ผลิตและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่สู่สาธารณชน
สนับสนุนทางด้านวิชาการด้านการแพทย์แก่บุคลากรของโรงพยาบาล
ให้บริการทางด้านวิชาการแก่ประชาชนด้านการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นก่อนถึงโรงพยาบาล