สัมนาหลักสูตรการเรียนการสอน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2566

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้มีการจัดการสัมนาหลักสูตร การเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566 วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลขอนแก่น “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ”  และมีพันธกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และทรัพยากรด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพสูง รวมทั้งร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับประเทศ รวมทั้งระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านองค์แห่งการเรียนรู้  การสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง  กระบวนการเรียนการสอน  ตลอดจนงานบริการผู้ป่วยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาล

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จึงต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และการวางแผนงานให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จึงได้จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอนและทบทวนหลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  เพื่อประเมินการปฏิบัติงานในช่วงกลางปีการศึกษา  2565 และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และจัดให้มีการเพิ่มพูนทักษะการฝึกปฏิบัติการด้านการทำหัตถการสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ปฏิบัติงานและกำลังจะขึ้นปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปีการศึกษา 2566 ด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงพยาบาลขอนแก่นและเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานให้แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัว โดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล

ภาพบรรยากาศ