อบรมการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (Pre-arrival)

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการอบรม ” การให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (Pre-arrival) ” ให้แก่พนักงานรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (พรจ.) ของศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น โดยมีวิทยากร คือ นฉพ.ไปรมาศ รองหานาม นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น