อบรมเชิงปฏิบัติการ AMLS

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ส่งตัวแทนทีมปฏิบัติการเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงทางอายุรกรรม Advanced Medical Life Support (AMLS) ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 – 18.30 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) สามารถปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนการนำส่งโรงพยาบาลได้ถูกต้อง