เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ประกาศกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

          ตามที่ได้มีการประกาศกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน ๒ ตำแหน่ง

๑. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ๒ อัตรา

๒. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ๒ อัตรา

และได้ทำการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น

          ในการนี้ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ทั้ง ๒ ตำแหน่ง รายละเอียดดังเอกสารแนบประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ขอนแก่น