แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (off-line medical direction) เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2563