โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยนอกโรงพยาบาล ประจำปี 2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยนอกโรงพยาบาล” ณ พุทธมณฑลอีสาน ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น

เพื่ออบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการปฏิบัติงานอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยนอกโรงพยาบาล แก่เครือข่ายทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดขอนแก่นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย

โดย กิจกรรมมีดังนี้

09.00 -10.50 น. บรรยายหัวข้อ Mass casualty incident โดยนายแพทย์วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

11.00 – 12.00 น. Tabletop exercise MCI

13.00 – 15.30 น. Field medical MCI

15.30 – 16.00 น. สรุปประเมินผล/ปิดการฝึก