โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุภัยหมู่ ณ โรงพยาบาลมัญจาคีรี

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลมัญจาคีรี จัดการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ Table Top เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการ โดยการจัดโครงการครั้งนี้ทางโรงพยาบาลมัญจาคีรี เรียนเชิญวิทยากรทางกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น และคณะจากโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุบัติเหตุหมู่ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล พนักงานขับรถ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี รพ.สต. เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง