AEC Conference 2023

กำหนดการประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ  7th AEC Conference 2023

เรื่อง MIMMS and Transportation: Advanced and Beyond แนวสิเฮ็ด ก็ต้องฮู้ 

บรรยาย (วันที่ 13 กรกฎาคม 2566) ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท จำนวน 100 ท่าน

ปฏิบัติการ workshop (วันที่ 14 กรกฎาคม 2566) ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท จำนวน 50 ท่าน

บรรยายและร่วมปฏิบัติการ worksop (วันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2566) ค่าลงทะเบียน 3,200 บาท