EMS DAY ครั้ง 3/2566 12 พ.ค. 2566

12/05/2566 หน่วยอำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมประชุม EMS Day เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง(หลังใหม่) ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และมีพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัดขอนแก่น