การประชุมวิชาการงานบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2566

การประชุมวิชาการงานบริการปฐมภูมิ
สมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
“ความท้าทายของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในกระแสความเปลี่ยนแปลง
: The challenges of primary healthcare systems in a changing world”

ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2566
ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

PCT 2566 27 10 66 15.00 รวมเล่มวิชาการfinal (อ.เดือน) เผยแพร่