งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คัพโรงพยาบาลขอนแก่น 2566

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ประกอบด้วย หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง งานคุ้มครองผู้บริโภค งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น ผู้ประสานงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลบ้านเป็ด ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยบริการหัวทุ่ง ร่วมกับ หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตบริการสุขภาพเขต 7 ออกให้บริการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เช่น สารฟลอมาลีน สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง และน้ำมันทอดซ้ำ เป็นต้น จำนวน 30 ตัวอย่าง พร้อมให้คำแนะนำสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอย จำนวน 110 ร้าน ณ ตลาดสดคำไฮ ตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น