ตารางการให้บริการผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 ATK ขึ้น 2 ขีด

ตารางการให้บริการของศูนย์แพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น สำหรับประชาชนในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น สำหรับผู้ที่มีผลตรวจ Covid-19 ATK ขึ้น 2 ขีด

** วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทุกศูนย์แพทย์ฯ เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 12.00 น.

** ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่าย ATK ไปแสดงเป็นหลักฐานในการขอรับยา