หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการเรียนการสอนหลังปริญญา  มี 4 หลักสูตร ดังนี้

  1. Formal training เริ่มมีหลักสูตร ปี 2542 – 2562 เป็นแพทย์ใช้ทุน และ Free train ได้รับวุฒิบัตร

เวชศาสตร์ครอบครัว ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี จะใช้เวลาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่สถาบันฝึกอบรมหลักตลอดระยะเวลา 3 ภายใต้การดูแลของอาจารย์พี่เลี้ยง กรณีแพทย์ใช้ทุนไม่ต้องลาศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

  1. In service training เริ่มมีหลักสูตร ปี 2552 – 2556 (รับสมัครแพทย์ร่วมโครงการตั้งแต่ ปีการศึกษา 2552-2556

จำนวน 5 รุ่น)  ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี จะใช้เวลาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง(สถาบันสมทบของโรงพยาบาลขอนแก่น) ภายใต้การดูแลของอาจารย์พี่เลี้ยง โดยไม่ต้องลาศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันฝึกอบรมหลักตลอดระยะเวลา 3 ปี

  1. Tract III เริ่มหลักสูตร ปี 2556 – 2562 ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี โดยนับปี

ที่ใช้ทุนเป็นปีที่ 1 และปี  2,3 ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนที่เป็นสถาบันสมทบของโรงพยาบาลขอนแก่น และเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันฝึกอบรมหลักระหว่างอยู่ ปี 2 และ3

  1. FPL เริ่มหลักสูตร ปี 2556 – 2558 ระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี  ได้รับอนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จะใช้เวลา

ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานของตนเองในเขตภาคอิสานตอนบน และเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันฝึกอบรมหลักตลอดระยะเวลา 1 ปี

5.แผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแบบใช้โรงพยาบาลเป็นฐาน (Hospital-based training) เริ่มแผนงาน ปี 2563 – ปัจจุบัน เป็นแพทย์ใช้ทุน ได้รับวุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี จะใช้เวลาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่สถาบันฝึกอบรมหลักตลอดระยะเวลา 3 ภายใต้การดูแลของอาจารย์พี่เลี้ยง กรณีแพทย์ใช้ทุนไม่ต้องลาศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

6.แผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based training) เริ่มแผนงาน ปี 2563 – ปัจจุบัน ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปี โดยเข้าโครงการฝึกอบในระหว่างเป็นใช้ทุนผ่าน และฝึกอบรมชั้นปีที่ 1, 2 และ3 ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนที่เป็นสถาบันสมทบของโรงพยาบาลขอนแก่น และเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันฝึกอบรมหลักระหว่างอยู่ ปี 1, 2 และ3[purchase_link id=”0″ style=”” color=”” text=”สั่งซื้อ”]