ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ โดย นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์มิตรภาพ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับทีมฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครขอนแก่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน ซึ่งมีการสำรวจลูกน้ำ ยุงลาย โดยรอบบริเวณโรงเรียน และได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการทายากันยุงแก่นักเรียนและบุคลากร เช่น การจัดการภาชนะในห้องน้ำ ให้ขัดล้างเป็นประจำทุกสัปดาห์ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายตามภาชนะนำขังต่างๆ เป็นต้น