ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2566

ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น รับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 จังหวัดขอนแก่น ในประเด็นการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Management : PHEM) การพัฒนาระบบระบาดวิทยา และประเด็นระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ นำทีมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน โดย พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลขอนแก่น และนพ.นิทิกร สอนชา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและหัวหน้างานเวชกรรมสังคม