สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ

สถานกาณณ์โรคอาหารเป็นพิษ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 17 มิถุนายน 2566 (สัปดาห์ที่ 24) โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Food Poisoning จำนวนทั้งสิ้น 261 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.63 ต่อประชากรแสนคน และไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต