สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorragic Fever) อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 17 มิถุนายน 2566 (สัปดาห์ที่ 24) โรงพบาบาลศูนย์ขขอนแก่น ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 26 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 6.34 ต่อประชากรแสนคน โดยไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต