สมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 855 / 2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนางานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ปี 2566