หน่วยบริการปฐมภูมิ CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2566

หน่วยบริการปฐมภูมิ CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2566

 

ลำดับที่ รหัสสถานบริการ        ชื่อหน่วยบริการ
1 04248 รพ.สต.สำราญ
2 04249 รพ.สต.บ้านโคก
3 04250 รพ.สต.โคกสี
4 04253 รพ.สต.บ้านทุ่ม
5 04254 รพ.สต.เมืองเก่า
6 04255 รพ.สต.บ้านดอนบม
7 04256 รพ.สต.บ้านผือ
8 04257 รพ.สต.พระลับ
9 04258 รพ.สต.สาวะถี
10 04259 รพ.สต.บ้านโนนรัง
11 04260 รพ.สต.บ้านหว้า
12 04261 รพ.สต.บ้านค้อ
13 04262 รพ.สต.บ้านซำจาน
14 04263 รพ.สต.แดงใหญ่
15 04264 รพ.สต.ดอนช้าง
16 04265 รพ.สต.ดอนหัน
17 04266 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก
18 04267 รพ.สต.บ้านโนนม่วง
19 04268 รพ.สต.ศิลา
20 04269 รพ.สต.บ้านเป็ด
21 04270 รพ.สต.หนองตูม
22 04271 รพ.สต.บึงเนียม
23 04272 รพ.สต.โนนท่อน
24 10670 รพ.ขอนแก่น (PCU)
25 12414 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น
26 14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย)
27 14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ)
28 14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)
29 15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง
30 22742 สถานพยาบาลเรือนจำกลางขอนแก่น
31 22847 สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
32 23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร
33 23936 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น
34 77609 หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง
35 77766 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง ตำบลศิลา

หน่วยบริการปฐมภูมิ CUP รพ.ขอนแก่น ปี 2566