เวลาการให้บริการนอกเวลาราชการของ 4 ศูนย์แพทย์

ประกาศ!ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

วันจันทร์-ศุกร์เวลา 16.00-20.00 ทุกศูนย์แพทย์เปิดให้บริการในและ

ส่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา 08.00 – 12.00 น.

วันเสาร์ 08.00 – 16.00 น.เปิดให้บริการเฉพาะศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวงและศูนย์แพทย์ประชาสโมสร

วันอาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.เปิดให้บริการเฉพาะศูนย์แพทย์มิตรภาพและศูนย์แพทย์ชาตะผดุง