กำหนดการ “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศแพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา” วันที่ 30 มิถุนายน 2566