กิจกรรมปัจฉิมนิเทศแพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรมได้จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศแพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2566” ณ ห้องประชุมจรัล ตฤนวุฒิพงษ์ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น