กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมจรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ชั้น 4 อาคาร 14 ราชนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น