กิจกรรมวิชาการ ฝึกเย็บ Episiotomy

กิจกรรมวิชาการฝึกเย็บ Episiotomy วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก