กิจกรรมวิชาการ RT conference

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00น. – 09.30น. กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรมการบรรยายวิชาการหัวข้อ RT conference โดยแพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุมจรัล ตฤนวุฒิพงษ์ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น