ตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ตามเกณฑ์ WFME ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2567

นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วย นายแพทย์วีรพล ศรีนิล หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรมและคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น