ผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565

ผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565

ผลการประเมินหลักสูตร โดยหัวหน้ากลุ่มงาน  ♦  https://shorturl.at/aoFVX    

ผลการประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์แพทย์       https://shorturl.at/oCDI0

ผลการประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการการศึกษาระดับหลังปริญญา    ♦ https://shorturl.at/fpL24

ผลการประเมินหลักสูตร โดยสหสาขาวิชาชีพ      ♦ https://shorturl.at/lEKMR

ผลการประเมินหลักสูตร โดยแพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน    https://shorturl.at/grEL8

ผลการประเมินหลักสูตร โดยผู้สำเร็จการศึกษา      https://shorturl.at/bLPU9

ผลการประเมินหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต      https://shorturl.at/gly17