รายงานการเลื่อนชั้นปีแพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม   ได้ดำเนินการฝึกอบรมแพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ในปีการศึกษา 2566

ได้มีผู้ผ่านการประเมินเลื่อนชั้นปี  ดังไฟล์แนบ ดังนี้    ⇒  https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2024/03/รายงานการเลื่อนชั้นปีแพทย์พี่เลี้ยงแพทย์ประจำบ้าน.pdf