พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม

พันธกิจ

ผลิตสูตินรีแพทย์ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา สามารถปฏิบัติงานและบริหารทรัพยากรภายในระบบของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการดูแลด้านภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรมและสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายสุขภาพ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม รวมถึงมีความรู้และทักษะด้านอื่นๆ ที่สำคัญคือ ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคุณภาพ การบริหารจัดการและสามารถปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม รู้จักจัดสมดุลระหว่างสภาวะการทำงานและการรักษาสุขภาพของตนเอง มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้นำ มีทัศนะคติ เจตคติที่ดีและมีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

เป็นกลุ่มงานที่มีความเป็นเลิศในการดูแล รักษา และบริหารงานด้านสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงอย่าง ครบวงจร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี มาตรฐานการบริการด้านนรีเวช ผลิตบัณฑิต แพทย์และสูตินรีแพทย์ที่มีมาตรฐาน

ค่านิยม

มีจิตบริการ สามัคคี และรักษาจรรยา บรรณวิชาชีพ