หลักสูตร

-หลักสูตรก่อนปริญญา : ดูแลการเรียนการสอนของนักศึกษา แพทย์ชั้นปี 4 และ6

-หลักสูตรหลังปริญญา : ดูแลการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจำบ้าน