หอผู้ป่วยสูติกรรม1 และ 2

อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2และ3 เปิดบริการทุกวัน โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 3741, 3742