ห้องคลอด

อาคารราชนครินทร์ ชั้น1 เปิดบริการทุกวัน
โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 1420, 3728 043244474 มือถือ 061-0280330