ห้องฝากครรภ์

ห้องฝากครรภ์ : อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น2 เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.

โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 1337