แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปี 1

1 พญ.กิตติยา จิตรปรีดา แพทย์ประจำบ้าน
2 พญ.สาลินี พลโยธา แพทย์ประจำบ้าน
3 พญ.กันยาวีร์ สุหงษา แพทย์ประจำบ้าน
4 นพ.ธรรมนูญ ลิ้มมหาคุณ แพทย์ประจำบ้าน
5 พญ.จงรักษ์ คำคง แพทย์พี่เลี้ยง
6 พญ.กมลวรรณ แสนโสม แพทย์พี่เลี้ยง

 

แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปี 2

1 พญ.นาถฬดา อุตรี แพทย์ประจำบ้าน
2 นพ.ชัยณรงค์ ศิลปษา แพทย์ประจำบ้าน
3 นพ.วศวัตติ์  พัฒนะชัยรุจน์ แพทย์พี่เลี้ยง
4 พญ.ญาณินท์  ศรีรัศมี แพทย์พี่เลี้ยง
แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปี 3
1 พญ.กิติยา   ทองปลิว แพทย์ประจำบ้าน
2 นพ.พชรพล  ปุจ้อย แพทย์ประจำบ้าน
3 นพ.รัตน์ศักดิ์  ตั้งเทิดชนะกิจ แพทย์พี่เลี้ยง
4 พญ.รุจิรา  ไผ่ทอง แพทย์พี่เลี้ยง
5 พญ.กชนิกา  แพทยานันท์ แพทย์พี่เลี้ยง