แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน

ชั้นปีที่ 1
1 นพ.ฐปนพ ธนสมบทชนมน แพทย์พี่เลี้ยง
2 นพ.บดินทร์ ดวงฤดีสวัสดิ์ แพทย์พี่เลี้ยง
3 พญ.ชนากานต์ สุทธิสุนทรวงศ์ แพทย์พี่เลี้ยง
4 พญ.วรสุดา บุญสิทธิ์ แพทย์ประจำบ้าน
5 พญ.วิชชุณี นิธิวัฒนศักดิ์ แพทย์ประจำบ้าน

 

ชั้นปีที่ 3
1 นพ.ณัฐพล พงศ์พัฒนโชติ แพทย์พี่เลี้ยง
2 พญ.ธัญญารัตน์ สิงห์แดง แพทย์พี่เลี้ยง
3 พญ.ภิญญา เอื้อพงศ์การุณ แพทย์พี่เลี้ยง
4 นพ.วิทวัส หาญอาษา แพทย์ประจำบ้าน
5 พญ.ทิพย์สุคนธ์ หารินไสล แพทย์ประจำบ้าน
6 พญ.พิมพ์ดาว โสวาปี แพทย์ประจำบ้าน