แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน

 

พญ.กิตติยา จิตปรีดา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปี 1

พญ.สาลินี พลโยธา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปี 1

พญ. กันยาวีร์ สุหงษา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปี 1

นพ.ธรรมนูญ ลิ้มมหาคุณ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปี 1

 

พญ.จงรักษ์ คำคง

แพทย์พี่เลี้ยง ชั้นปี 2

 

พญ. กมลวรรณ แสนโสม

แพทย์พี่เลี้ยง ชั้นปี 2

 

 

พญ.นาถฬดา อุตรี

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปี 2

นพ.ชัยณรงค์ ศิลปษา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปี 2

นพ. วศวัตติ์ พัฒนะชัย

แพทย์พี่เลี้ยง ชั้นปี 3

พญ.ญาณินท์ ศรีรัศมี

แพทย์พี่เลี้ยง ชั้นปี 3

 

พญ.กิติยา ทองปลิว

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปี 3

นพ.พชรพล ปุจ้อย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปี 3

นพ.รัตน์ศักดิ์ ตั้งเทอดชนะกิจ

แพทย์พี่เลี้ยง ชั้นปี 4

พญ. รุจิรา ไผ่ทอง

แพทย์พี่เลี้ยง ชั้นปี 4

พญ. กชนิกา แพทยานันท์

แพทย์พี่เลี้ยง ชั้นปี 4