Episiotomy

วันที่ 17 พฤษภาคาม 2566  ทำการสอนหัตการ Episiotomy  ณ ห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลขอนแก่น